Kankerpatiënten - Kankerfonds

Omschrijving:

Kanker is behalve fysiek en moreel vaak ook financieel zwaar. Om tegemoet te komen aan de financiële noden van kankerpatiënten, bieden verschillende instanties financiële steun (ziekenfonds, OCMW, overheid...). Toch zijn er nog kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn.
Het sociaal fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker kent steun toe op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen enz.

Voorwaarden: 

Om in aanmerking te komen voor financiële steun van het Sociaal Fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker, wordt rekening gehouden met twee elementen:

Het equivalent inkomen van het gezin is lager dan 1.590 euro per maand

Het equivalent inkomen is het volledig beschikbaar reële inkomen (inclusief kinderbijslag, alimentatie ...) gedeeld door een coëfficiënt gebaseerd op de gezinssituatie (+ 0,3 per extra gezinslid).

 • voor een alleenstaande is het equivalent inkomen het reëel inkomen gedeeld door 1;
 • voor een koppel is dit gedeeld door 1,3;
 • voor een koppel met één kind ten laste is dit gedeeld door 1,6 enz.

Worden niet als gezinslid beschouwd:
1. Een kind dat nog thuis gedomicilieerd is met een eigen inkomen.
2. Elke andere inwonende persoon, behalve de partner, die een eigen inkomen heeft.
Hun inkomen wordt dan ook niet bij het maandelijkse nettogezinsinkomen gerekend.

Om in aanmerking te komen voor steun, mag het reële inkomen dus niet meer bedragen dan:

 • 1.590 euro per maand voor een alleenstaande;
 • 2.067 euro per maand voor een koppel of voor een alleenstaande met 1 kind ten laste;
 • 2.544 euro per maand voor een koppel met één kind of voor een alleenstaande met 2 kinderen ten laste;
 • 3.021 euro per maand voor een koppel met twee kinderen of voor een alleenstaande met 3 kinderen ten laste;
 • 3.498 euro per maand voor een koppel met drie kinderen of voor een alleenstaande met 2 kinderen ten laste.

(bedragen geldig voor de periode vanaf 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012)

De medische kosten

Afhankelijk van uw equivalent inkomen moet u een bepaald percentage ziektekosten kunnen bewijzen:

 

Equivalent inkomen Medische kosten te bewijzen
< 840 euro 0%
tussen 840,01 en 990 euro 5%
tussen 990,01 en 1.140 euro 7,5%
tussen 1.140,01 en 1.290 euro    10%
tussen 1.290,01 en 1.440 euro 12,5%
tussen 1.440,01 en 1.590 euro 15%

Waar aanvragen?

Financiële steun aanvragen bij het Kankerfonds van de VLK gebeurt via een sociaal hulpverlener van een sociale instelling (OCMW, ziekenfonds, enz.) of van het ziekenhuis. Een patiënt of iemand uit zijn omgeving kan dus zelf geen aanvraag indienen.

U kunt deze aanvraag laten opmaken door:

 • de sociale dienst van het ziekenhuis
 • het ziekenfonds
 • de maatschappelijk werker van het Infopunt van het Sociaal Huis
 • uw behandelend maatschappelijk werker van het OCMW.
Meebrengen: 
 • Gezinssamenstelling: Uittreksel bevolkingsregister + (indien van toepassing) akte van overlijden of overlijdensbericht
 • Inkomsten (zo recent mogelijk): Alle inkomsten van inwonende gezinsleden te bewijzen met pensioenstrook, loonfiche, ziekte-uitkering, rekeninguittreksel
 • Woning: Bewijs niet-geïndexeerde kadastraal inkomen, hypothecaire aflossing, huishuur,…
 • Medische uitgaven:
  • Kopieën van ziekenhuisfacturen (opnames en ambulante kosten)
  • Alle andere medische kosten zoals consultaties, labkosten, vervoerskosten, kosten paramedici enz. (bij voorkeur overzichtsstaat, te verkrijgen bij het ziekenfonds)
  • Overzichtsstaat geneesmiddelen (te verkrijgen bij de apotheker)
  • Facturen thuiszorg (gezinszorg, huur medisch materiaal, ..)
 • Medisch attest: Het bijgevoegde medisch attest dient de datum van diagnose te vermelden (bij eerste aanvraag). Het moet om een kwaadaardige aandoening gaan
 • Andere bewijsstukken:
  • Tussenkomst hospitalisatieverzekering
  • MAF-gegevens aan de hand van print ziekenfonds (persoonlijke teller + gezinsteller. Indien de kosten over twee kalenderjaren lopen de beide MAF-tellers toevoegen)
 • Vaste maandelijkse uitgaven: enkel studiekosten, leningen, medische schulden, medische kosten voor andere gezinsleden te bewijzen aan de hand van kopieënBelangrijk: gelieve met kopies te werken, originelen worden niet teruggestuurd.