Leefloon

Omschrijving:

U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden: 

Nationaliteit:
U bent:
- Belg
- staatloos
- erkend vluchteling
- onderdaan van een andere lidstaat van de EU (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
- vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister

Leeftijd:
U bent:
- minstens 18 jaar oud
- jonger dan 18 jaar en:
        - ontvoogd door huwelijk
        - u bent zwanger
        - u hebt kinderen ten laste

Verblijfplaats:
U verblijft gewoonlijk en permanent in België

Werkbereidheid:
U bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Andere uitkeringen:
- u bent bereid uw rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, ...)
- het OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, uw kinderen, uw echtgenoot, uw ex-echtgenoot, de adoptant of geadopteerde

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van uw gemeente. Hiervoor moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Meebrengen: 

- identiteitskaart of immatriculatieattest
- huurcontract
- inschrijvingsbewijs VDAB
- beslissing RVA
- loon, uitkering of pensioen (strookje/uittreksel)
- kinderbijslag (strookje/uittreksel)
- betaalbewijs gas/elektriciteit en huur
- spaargelden (uittreksels/bewijzen)
- onroerende voorheffing K.I.
- rekeningnummer
- kleefbriefje ziekenfonds
- rekeninguittreksels laatste drie maanden

Wettekst: 

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Bedrag: 

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

  • Categorie 1: Samenwonende
    Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
  • Categorie 2: Alleenstaande
    Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
  • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
    Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Categorie 1: Samenwonende 607,01 euro per maand

7.284,12 euro per jaar

Categorie 2: Alleenstaande 910,52 euro per maand

10.926,19 euro per jaar

Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 1.254,82 euro per maand

15.057,85 euro per jaar

 

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 939 E ocmw@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be