Stookoliepremie

Wie heeft recht op een verwarmingstoelage?

U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:

  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum
  • bulkpropaangas

En u behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste*.

Categorie 2 : personen met begrensd inkomen

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3 : personen met schuldoverlast

Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.070.

Wanneer kunt u de verwarmingstoelage aanvragen?
Uw ondertekende aanvraag met alle nodige documenten moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering.
Aanvragen buiten deze termijn komen niet in aanmerking.

Welke documenten moet u voorleggen bij de aanvraag?

  • de leveringsbon en factuur
  • een kleefbriefje van het ziekenfonds van alle gezinsleden;
  • een rekeningnummer waarop de premie kan gestort worden;
  • Indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft.

Voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of een attest van de schuldbemiddelaar.

Contact

Infopunt Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 939  sociaalhuis@knokke-heist.be